Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiedzialność zawodowa

Gdy mówi się o wycenach sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych często powtarza się, że muszą one być wykonane zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Etyki Zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy podlega odpowiedzialności zawodowej, a jeśli klient podejrzewa, że rzeczoznawca nie wykonuje swoich zadań uczciwie i rzetelnie, może złożyć na niego skargę.

Skarga i postępowanie

Skarga powinna zawierać imię i nazwisko danego rzeczoznawcy, zarzuty wobec niego i kopię sporządzonego przez niego operatu. Jeśli skarga nie zawiera błędów, postępowanie wszczyna z urzędu Minister Inwestycji i Rozwoju. Jest on organem nadzorującym działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od daty sporządzenia operatu upłynęły 3 lata, lub sprawa dotyczy osoby powołanej lub ustanowionej przez sąd. Pierwszym etapem jest przekazanie sprawy do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Komisja sporządza protokół, w którym ocenia zasadność zarzutów postawionych w skardze. Jednocześnie sporządza wniosek o zastosowanie kary dyscyplinarnej  lub umorzenie postępowania. Drugim etapem jest przeprowadzenie postępowania i wydanie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji co do wniosku Komisji.

Kary

Nieuczciwy rzeczoznawca majątkowy może być ukarany dyscyplinarnie na kilka sposobów. Karą może być: upomnienie, nagana, zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku, zawieszenie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie, pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia. Rzeczoznawca majątkowy traci też uprawnienia zawodowe w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych lub skazania za przestępstwa skarbowe lub inne, określone przepisami prawa przestępstwa.