Profesjonalna wycena nieruchomości i jej składniki

Profesjonalna wycena nieruchomości

Każda transakcja, spór lub sprawa sądowa związana z nieruchomością wymaga formalnego potwierdzenia jej wartości. Jej wycenę przeprowadza rzeczoznawca majątkowy w oparciu o bezpośrednie oględziny i pomiary oraz inne dostępne źródła. Efektem jest dokument nazywany operatem szacunkowym.

Wycena nieruchomości w świetle prawa

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces wyceny nieruchomości jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tej tematyce poświęcony jest w całości Dział IV, który obejmuje takie aspekty jak określanie wartości nieruchomości oraz jej powszechna taksacja. W treści działu można znaleźć między innymi informacje na temat:

  • definicji wartości rynkowej nieruchomości,
  • sposobów określania tej wartości, w tym metody porównawczej, kosztowej i dochodowej,
  • źródeł danych wykorzystywanych podczas wyceny,
  • obowiązków rzeczoznawców,
  • celów i metod ustalania wartości katastralnej nieruchomości.

Uzupełnieniem tej tematyki jest Dział V ustawy, który wskazuje kwalifikacje, obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców majątkowych.

Czym jest wycena i kiedy się ją sporządza?

Wycena nieruchomości to precyzyjne określenie jej wartości w oparciu o wiele dostępnych źródeł, takich jak: księgi wieczyste, plany miejscowe, wykazy urzędów skarbowych i wiele innych. Etapem końcowym wyceny jest tzw. operat szacunkowy, który zawiera wszystkie informacje na temat wartości rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej obiektu, uzupełnione o osobiste uwagi i komentarze rzeczoznawcy. Specyfiką wyceny nieruchomości jest brak jakichkolwiek schematów i procedur. To, jaka metoda zostanie wykorzystana, zależy wyłącznie od rzeczoznawcy. Decyduje on o najlepszym sposobie pracy na podstawie konkretnych okoliczności, a także w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Stąd każda wycena ma charakter indywidualny. Z usług wykwalifikowanego specjalisty korzysta się zawsze, kiedy nieruchomość jest przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży, stanowi zabezpieczenie dla banku, przedmiot dziedziczenia lub sporu rozwodowego z podziałem majątku.