Zadania zawodowe i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Zadania zawodowe i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określania wartości nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury. Uprawnienia rzeczoznawcy można uzyskać w wyniku zdania egzaminu państwowego, ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych i odbycia półrocznej praktyki. Rzeczoznawca majątkowy musi pracować nie tylko w ramach obowiązujących przepisów prawnych, ale również w zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej.

 

Obowiązki rzeczoznawcy majątkowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzeczoznawca majątkowy musi kierować się zasadami bezstronności, niezależności i obiektywizmu. Zobowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dokształcania się. Proces zdobywania nowej wiedzy powinien być na bieżąco dokumentowany. Informacje pozyskane w  ramach wykonywania czynności zawodowych objęte są tajemnicą zawodową. Oznacza to, że rzeczoznawca majątkowy nie może przekazać osobom trzecim żadnych danych, związanych z przeprowadzaną wyceną. Obowiązkiem rzeczoznawcy jest również posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którego kopia dołączana jest jako załącznik do operatu szacunkowego lub umowy o dokonanie wyceny. Warto mieć na uwadze, że rzeczoznawca, który nie przestrzega obowiązkowych standardów – podlega karom dyscyplinarnym z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Z tego względu profesja rzeczoznawcy uznawana jest za zawód zaufania publicznego.

 

Zadania zawodowe rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy sporządza wyceny, określając ich cel, zakres oraz stan prawny nieruchomości. Przeprowadza oględziny nieruchomości, a także bada jej przeznaczenie. Posiłkuje się przy tym planem zagospodarowania przestrzennego, księgą wieczystą, wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów. Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest również monitorowanie i badanie rynku nieruchomości, dobór odpowiedniej technik szacowania oraz pełnienie funkcji biegłego sądowego. Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wycenie w postaci operatu szacunkowego i przekazuje ją do katastru nieruchomości. Może również sporządzać ekspertyzy niezwiązane z operatem, a dotyczące doradztwa w zakresie rynku nieruchomości, wartości bankowo-hipotecznej, doradztwa inwestycyjnego, a także określania wartości nieruchomości na potrzeby inwestorów indywidualnych oraz nieruchomości, zaliczanych do inwestycji lub środków trwałych.